top of page
Oranje Bewindvoering in Breda | Werkprocessen

Werkprocessen

WERKPROCESSEN ORANJE BEWINDVOERING


 

Intake gesprek en verzoekschrift versturen

Als een cliënt zich meldt bij Oranje Bewindvoering, dan zorgt Oranje Bewindvoering ervoor dat er zo snel mogelijk een intakegesprek plaatsvindt. Oranje Bewindvoering legt tijdens het intakegesprek uit wat het beschermingsbewind precies inhoudt. Als de cliënt met Oranje Bewindvoering in zee wil, dan zal Oranje Bewindvoering samen met de cliënt de volgende stukken naar de rechtbank sturen:

 • Het samen met de cliënt ingevulde verzoekschrift voor beschermingsbewind;

 • De akkoordverklaringen van een eventuele partner en of meerderjarige kinderen en of ouders en of broers en zussen;

 • Bereidverklaring van de bewindvoerder van Oranje Bewindvoering;

 • Deskundigheidsverklaring van een arts of hulpverlenende instantie die indien van toepassing cliënt heeft doorverwezen naar beschermingsbewind;

 • Plan van aanpak die bewindvoerder na het intakegesprek op kantoor opstelt en die cliënt na het intakegesprek mag tekenen en terug sturen naar Oranje Bewindvoering. In het plan van aanpak komt het doel van het beschermingsbewind te staan en hoe bepaalde dingen worden aangepakt.

Daarnaast wordt voor de administratie van Oranje Bewindvoering de volgende stukken ingevuld tijdens het intakegesprek:

 • Een checklist met vragen inzake de inkomsten, uitgaven en vermogen van de cliënt;

 • Een intakeovereenkomst, waarin cliënt tekent dat hij de gedragscode, de algemene voorwaarden en het klachten- en bezwaarreglement heeft ontvangen ten tijde van het intakegesprek. Deze werkprocessen van Oranje Bewindvoering kan cliënt nalezen op de website: oranjebewindvoering.nl;

 • De cliënt krijgt daarnaast schriftelijke info over wat beschermingsbewind precies inhoud en kan deze werkprocessen van Oranje Bewindvoering nalezen op de website;

 • De cliënt krijgt een folder van Oranje Bewindvoering, waaronder anderen in staat wanneer Oranje Bewindvoering bereikbaar is;

 • De cliënt krijgt een visitekaartje met postbusadres, telefoon en e-mail van de bewindvoerder;

 • Cliënt zet een handtekening op het handtekeningformulier van de ABN AMRO, dat nodig is voor het openen van een beheer- en leefgeldrekening;

 • Cliënt zet een handtekening op het formulier van de belastingdienst dat nodig is voor het wijzigen van de bankrekening bij de belastingdienst;

 • Een exemplaar van het klachtenreglement.

Tijdens het intakegesprek vraagt de bewindvoerder of hij de stukken van uw inkomsten, uitgaven, bewijzen van vermogen en eventuele schulden mag meenemen om daar kopieën van te maken. U krijgt deze stukken in een later stadium weer terug. Indien cliënt dit niet wil, moet hij zelf kopieën maken en deze opsturen naar Oranje Bewindvoering.

Het intakegesprek vindt zoveel mogelijk in 1 gesprek plaats. Indien nodig wordt een tweede gesprek daarvoor ingepland.


 
Zitting rechtbank

De rechtbank kan cliënt oproepen voor een zitting te verschijnen, dit duurt ong. 10 minuten. De rechter wil van cliënt persoonlijk horen waarom cliënt onder beschermingsbewind wil. In de meeste gevallen zal de bewindvoerder aanwezig zijn bij deze zitting, behalve als de bewindvoerder verhinderd is door een andere afspraak.

Vanaf het versturen van het verzoekschrift tot het verkrijgen van de beschikking van het beschermingsbewind van de rechtbank zal Oranje Bewindvoering niets voor de cliënt kunnen betekenen. Cliënt mag wel de schuldeisers inlichten over de aanvraag beschermingsbewind die is ingediend bij de rechtbank. Oranje Bewindvoering wil dit desnoods ook wel bevestigen aan de schuldeisers als zij Oranje Bewindvoering daarover bellen. Cliënt mag Oranje Bewindvoering om advies vragen hoe te handelen in bepaalde situatie als het beschermingsbewind nog niet gerealiseerd is.


 

De beschikking van de rechtbank

Als de rechter instemt met het beschermingsbewind dan krijgt de bewindvoerder en cliënt een beschikking. Dit is een papiertje (A4-tje) die de meeste deuren van instanties opent voor de bewindvoerder als het gaat om uw financiële zaken te regelen.

Met deze beschikking heeft de bewindvoerder niet iedere keer een machtiging van u nodig om voor u aan het werk te gaan. Ook zijn instanties makkelijker met het geven van informatie als ze deze beschikking van de bewindvoerder hebben gezien.


 

Beheer en leefgeldrekening openen bij ABN AMRO
** Mogelijk is nu ook ING en SNS**

Zodra de beschikking bij de bewindvoerder binnen is, zal de bewindvoerder direct een beheer- en een leefgeldrekening openen bij de ABN AMRO. Deze aanvraag duurt ongeveer 5 a 8 werkdagen.

Cliënt ontvangt zelf van de ABN AMRO de activeringscode, de pincode en de bankpas van zijn leefgeldrekening op zijn adres. Cliënt kan de gegeven pincode wijzigen bij een ABN AMRO zelf.

Oranje Bewindvoering werkt niet met automatische incasso’s. Instanties worden door Oranje Bewindvoering gevraagd om voortaan acceptgiro’s te sturen.

Oranje Bewindvoering zet alle vaste lasten met een maandelijks vaststaand bedrag door middel van een periodieke opdracht vast via de beheerrekening. Oranje Bewindvoering controleert maandelijks of de bedragen nog kloppen aan de hand van de acceptgiro’s die Oranje Bewindvoering ontvangt van de instanties voor cliënt.

Nota’s waarvan het bedrag elke maand anders is, worden door Oranje Bewindvoering handmatig voldaan, mits er voldoende ruimte is. Is die ruimte er niet dan wordt de cliënt daarover ingelicht. Wijzigingen van bedragen van vaste lasten worden verwerkt in het budgetplan van cliënt.

Zodra alle inkomsten van cliënt op de beheerrekening worden ontvangen, zullen de oude bankrekeningen worden opgeheven, dit kan alleen als die bankrekeningen geen debetstand vertonen. Bij debetstand zullen die bankrekeningen mee moeten worden genomen in een schuldenregeling.

Staat er nog een positief saldo dan zal Oranje Bewindvoering de oude bank vragen dit over te boeken op de beheerrekening van cliënt.

Als cliënt al een bankrekening heeft bij de ABN AMRO, dan kan deze worden omgezet naar een beheer- of leefgeldrekening, naar gelang wat handig is.

Bij het beschermingsbewind is het niet mogelijk dat cliënt kan telebankieren of een app krijgt voor een saldo check.

ABN AMRO stuurt maandelijks de bankafschriften van de beheerrekening en leefgeldrekening naar cliënt. De afschriften van de spaarrekening komen bij Oranje Bewindvoering en worden maandelijks of eens in de drie maanden doorgestuurd naar cliënt. Mocht Oranje Bewindvoering inschatten dat cliënt niet overweg kan met de info wat er op de spaarrekening staat dan verstuurt Oranje Bewindvoering deze niet naar cliënt.


 

Aanschrijven instanties

Pas als Oranje Bewindvoering de beheerrekening heeft, kan de bewindvoerder alle bij de bewindvoerder bekende instanties aanschrijven, te weten alle inkomsten,alle vaste lasten en alle vermogensbestanddelen van de cliënt. Oranje Bewindvoering zal de instanties van de inkomsten vragen al het geld voortaan over te maken naar de beheerrekening. Oranje Bewindvoering zal vragen of alle bij de bewindvoerder bekende instanties de post voortaan naar het postbus adres van Oranje Bewindvoering willen sturen en de bankrekening in hun systeem willen veranderen naar de beheerrekening.

Oranje Bewindvoering kan alleen maar de instanties aanschrijven die de cliënt bij de bewindvoerder heeft ingediend, dus als cliënt zelf nog stukken ontvangt van bij de bewindvoerder onbekende instanties, dient cliënt deze naar Oranje Bewindvoering te versturen.

Cliënt dient er rekening mee te houden dat niet alle instanties de post naar Oranje Bewindvoering sturen,dus cliënt dient altijd te controleren of bewindvoerder ook de stukken heeft ontvangen die instanties toch nog doorsturen naar cliënt.


 

Budgetplan

Als alle inkomsten, uitgaven en schulden bekend zijn bij Oranje Bewindvoering dan kan Oranje Bewindvoering een budgetplan en schuldenlijst voor de cliënt opstellen.

Deze wordt in het begin eenmalig verstrekt en is daarna op verzoek op te vragen bij Oranje Bewindvoering. Oranje Bewindvoering stuurt deze niet maandelijks naar de cliënt, omdat de ervaring heeft geleerd dat niet alle cliënten hier behoefte aan hebben en of deze begrijpen.

Het budgetplan wordt continu aangepast door Oranje Bewindvoering, zodra er een wijziging plaats vindt in de inkomsten en uitgaven van cliënt.


 

Schulden

De schuldeisers zullen door Oranje Bewindvoering op de hoogte worden gesteld van het beschermingsbewind . Dit zal geschieden wanneer de gelden voor het eerst binnen komen op de beheerrekening, mits het budget van cliënt stabiel is.

Is het budget niet stabiel dan zal de bewindvoerder met cliënt bespreken wat hij moet doen om het budget stabiel te krijgen, indien dit binnen de mogelijkheden van cliënt ligt. Als cliënt er alles aan heeft gedaan om het budget stabiel te krijgen, dan worden de schuldeisers op de hoogte gebracht van het beschermingsbewind.

Is het budget niet stabiel als gevolg van een te hoog loonbeslag, dan zal de bewindvoerder de beslaglegger er op wijzen dat hij de beslagvrije voet moet respecteren door middel van een VTLB berekening en daarbij behorende stukken.

Indien de totale schuldenlast niet problematisch is, kan Oranje Bewindvoering een regeling treffen met alle schuldeisers, indien cliënt hiermee akkoord kan gaan. Een niet problematisch schuldensituatie houdt in dat alle door cliënt ingediende schulden binnen 36 maanden 100% moeten kunnen worden voldaan. Cliënt moet er dan wel zeker van zijn dat hij alle schuldeisers heeft ingediend bij Oranje Bewindvoering.

Mochten er schuldeisers zijn die rente en incassokosten vooraf aan de te treffen betalingsregeling door het Oranje Bewindvoering in rekening brengen, dan is Oranje Bewindvoering niet aansprakelijk te stellen voor deze kosten.

Mochten er schuldeisers zijn die de rente niet willen stopzetten ten tijde van de lopende betalingsregeling, dan is Oranje Bewindvoering niet aansprakelijk te stellen voor deze kosten. Oranje Bewindvoering zal wel proberen de schuldeisers over te halen deze kosten af te boeken als daarmee de 36 maanden vanaf aanvang betalingsregeling worden overschreden.

Oranje Bewindvoering is in het geval van problematische schuldensituatie niet verantwoordelijk voor het regelen van de schulden van cliënt. Cliënt kan daarvoor terecht bij instanties, zoals een Stadsbank, Kredietbank, Budget Adviesbureau en dergelijke. Oranje Bewindvoering helpt cliënt wel mee bij het invullen van het aanvraagformulier voor een schuldenregeling en bij het aanleveren van de benodigde stukken.

Indien de schulden oplopen doordat schuldeisers rente en incassokosten in rekening blijven brengen, omdat cliënt in afwachting is van een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie, dan kan cliënt Oranje Bewindvoering daar niet voor aansprakelijk stellen.

Voordat een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie tot stand komt, dient cliënt de belastingaangifte te hebben gedaan over de afgelopen vijf jaar, anders wil de belastingdienst niet meewerken aan een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie. Oranje Bewindvoering kan cliënt daarbij helpen, mits de aangiften van cliënt niet te ingewikkeld zijn en cliënt alle daarvoor benodigde gegevens en info kan aanleveren. Mocht Oranje Bewindvoering de aangiften verzorgen, dan is Oranje Bewindvoering niet aansprakelijk voor de uitkomsten van deze aangiften, indien cliënt moet betalen aan de belastingdienst en of wanneer cliënt de gegevens en info niet juist heeft verstrekt. Oranje Bewindvoering verlangt van cliënt dat hij de aangiften altijd goed controleert.

Mocht een cliënt met een problematische schuldensituatie niet in aanmerking komen voor een schuldenregeling van een schuldhulpverlenende instantie in welke vorm dan ook, dan rest het Oranje Bewindvoering alleen nog te trachten dat alle vaste lasten zoveel mogelijk betaald kunnen worden, net zolang tot het aanvragen van een schuldenregeling opnieuw mogelijk is.

Oranje Bewindvoering zal kijken voor welke meest dringende schuldeisers ze een betalingsregeling kan treffen, maar is daarin beperkt tot de mogelijkheden van het budget van cliënt.

Indien de schulden oplopen doordat schuldeisers rente en incassokosten in rekening blijven brengen, omdat cliënt niet gebruik kan maken van een schuldenregeling bij een schuldhulpverlenende instantie dan kan cliënt Oranje Bewindvoering daar niet voor aansprakelijk stellen.

Oranje Bewindvoering probeert de schuldeiserslijst van cliënt zoveel mogelijk up to date te houden, totdat de schuldhulpverlenende instantie de schuldenregeling heeft overgenomen of tot dat alle schulden zijn voldaan indien Oranje Bewindvoering de schulden regelt.

In alle gevallen van schuldenregeling zoals hierboven beschreven, zal Oranje Bewindvoering trachten beslagen op loon of uitkering, goederen of banksaldo proberen tegen te houden, maar mocht dit niet lukken, dan kan cliënt Oranje Bewindvoering daar niet voor aansprakelijk stellen.


 

Registergoederen

Bij aanwezigheid van registergoederen (onroerend goed) zal de bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onder bewindstelling in het openbaar register (kadaster) BW art 1: 436 lid 3.


 
Informatie / Plichten en rechten Cliënten

U (als cliënt) draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, die van invloed zijn op de bewindvoering en op de bestedingsruimte doorgestuurd worden naar de bewindvoerder. U mag geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met en toestemming van de bewindvoerder.

Verder geldt voor u als cliënt:

 • U bent bekend met het feit dat de bewindvoerder in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd is tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden;

 • U bent bekend met de opname van persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing;

 • U geeft bij onderbewindstelling volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld;

 • U bent verplicht de wijzigingen in persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de bewindvoerder mee te delen;

 • U verplicht zich om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan zonder voorafgaande toestemming van de bewindvoerder. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of instandhouden van een roodstand op een bank en/of girorekening;

 • U blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van al zijn plichten naar de bewindvoerder en kan zich niet verschuilen achter de budgetbeheerder of Beschermingsbewindvoerder;

 • U zal de bewindvoerder over alles informeren wat voor hem of haar van belang kan zijn. Vooral als het gaat om onderwerpen als nieuw of ander werk, ontslag, verhuizing, extra inkomsten, wijziging van huur en zorgverzekering premies, winnen van prijzen, het krijgen van een erfenis etc. U zal bij een voornemen om te verhuizen of aanschaf van een (andere) auto hierover vooraf toestemming vragen aan de bewindvoerder. Bij vakanties wordt de bewindvoerder vooraf geïnformeerd.


Waar voor de bewindvoerder geldt:

 • De bewindvoerder verstrekt jaarlijks en aan het einde van het bewind een rapport, waarin alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar worden vermeld. Dit jaarrapport wordt tevens aangeboden aan de kantonrechter ter controle. De bewindvoerder verstrekt jaarlijks een opgave van de actuele stand van de schulden. Deze wordt eveneens aangeboden aan de kantonrechter ter controle;

 • De bewindvoerder zal de rechthebbende op diens verzoek periodiek schriftelijk informeren over de voortgang van de bewindvoering;

 • De bewindvoerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening aan de rechthebbende en het periodiek afleggen van verantwoording aan de rechter.


 

Volgorde in betalingen vaste lasten en leefgeld

Als alle gelden binnenkomen op de beheerrekening, zal Oranje Bewindvoering de vaste lasten daarvan betalen. Bij Oranje Bewindvoering geldt dat alle lopende primaire vaste lasten (zoals huur, gas, licht, water, zorgeverzekering en andere verzekeringen) voorgaan op het leefgeld van cliënt.

Mocht er maandelijks een tekort zijn en daar is door alle inspanningen van de bewindvoerder niets aan te veranderen, dan zal cliënt keuzes moeten maken in zijn vaste lasten. Zijn daar geen keuzes meer te maken, dan heeft dit gevolgen voor het leefgeld van cliënt.

Na ongeveer drie maanden leert de bewindvoerder het budget van cliënt kennen en kan de bewindvoerder een budgetplan opmaken. Deze krijgt cliënt eenmalig toegestuurd. Zo krijgt cliënt een overzicht van wat zijn financiële mogelijkheden zijn. Daarna kan de cliënt het budgetplan op verzoek verkrijgen van Oranje Bewindvoering.

Pas als Oranje Bewindvoering het budget goed kent, kan de bewindvoerder vaststellen hoe hoog het leefgeld precies moet zijn. Maar door wijzigingen in het budget kan het zijn dat het leefgeld ter zijner tijd moet worden aangepast. Eén van de doelen van het beschermingsbewind is immers dat er geen nieuwe schulden meer bij komen.

Cliënt krijgt zijn leefgeld wekelijks op dinsdag overgemaakt op zijn leefgeldrekening. In overleg is het mogelijk om daarvan af te wijken en het leefgeld bijvoorbeeld maandelijks of juist meerdere keren per week uit te keren.

Als cliënt extra geld wil dan kan cliënt daarvoor contact opnemen met de bewindvoerder.


 

Automatisering / Onview

Oranje Bewindvoering werkt met het softwareprogramma Onview. Dit is een soort cloud speciaal voor beschermingsbewindvoerders, waarin alle documenten van cliënt digitaal worden bewaard, met geregelde volledige back-ups. Hiermee waarborgt Oranje Bewindvoering dat stukken niet verloren gaan.

Oranje Bewindvoering heeft de personalia gegevens en andere relevante info van cliënt in Onview ingevoerd. Oranje Bewindvoering kan met Onview op meerdere plekken inloggen en zo bij de gegevens van cliënt komen.


 

Post

Oranje Bewindvoering tracht dagelijks de binnengekomen post en mails te verwerken. Indien nodig slaat Oranje Bewindvoering deze post en e-mails digitaal op in Onview.

Nota’s van vaste lasten waarin het bedrag gelijk is aan het bedrag in het budgetplan worden niet bewaard.

Wijzigingen van bedragen in de vaste lasten wordt wel bewaard en gewijzigd in het budgetplan en op de beheerrekening van cliënt.


 

Boedelbeschrijving naar de rechtbank

Na ongeveer drie maanden (vanaf dat de beschikking beschermingsbewind is ontvangen) moet Oranje Bewindvoering de rechtbank laten weten wat de inkomsten, de uitgaven en het vermogen zijn van de cliënt. Hiervoor maakt de bewindvoerder een boedelbeschrijving op.

Deze boedelbeschrijving moet door cliënt getekend worden, behalve als de bewindvoerder inschat dat de cliënt de boedelbeschrijving niet zal begrijpen.


 
Rekening en verantwoording naar de rechtbank

Elk jaar moet Oranje Bewindvoering rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hierdoor krijgt de rechtbank inzage wat Oranje Bewindvoering allemaal heeft uitgegeven voor de cliënt (vaste lasten, leefgeld en eventuele schulden), van de inkomsten van cliënt.

Doordat Oranje Bewindvoering de bankmutaties van de ABN AMRO van een heel jaar implementeert in Onview, rekent Onview precies uit wat het eindsaldo is op 31 december van elk jaar.

Deze rekening en verantwoording moet door cliënt getekend worden, behalve als de bewindvoerder inschat dat de cliënt de rekening en verantwoording niet zal begrijpen.


 
Overige werkzaamheden
 • Oranje Bewindvoering houdt de financiële administratie van cliënt zo goed mogelijk bij;

 • Oranje Bewindvoering vult jaarlijks de belasting in voor cliënt, mits deze niet te ingewikkeld is (box 1). Bij ingewikkelde aangiften verwijst Oranje Bewindvoering de cliënt door naar een belastingadviseur op kosten van cliënt zelf;

 • Oranje Bewindvoering zoekt jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen en vraagt deze aan indien van toepassing;

 • Oranje Bewindvoering zoekt jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor allerlei tegemoetkomingen, zoals: toeslagen en voorlopige teruggave belastingdienst, toeslagenwet UWV, individuele inkomenstoeslag, minimabeleid, maatschappelijke participatie enzovoort en vraagt deze aan indien van toepassing;

 • Oranje Bewindvoering sluit, in overleg met cliënt, in ieder geval een WA verzekering af voor cliënt, als deze nog niet aanwezig is;

 • Oranje Bewindvoering tekent bezwaar aan tegen instanties als Oranje Bewindvoering een mogelijkheid tot een oplossing ziet voor cliënt, indien het financiële zaken betreft;

 • Oranje Bewindvoering zoekt jaarlijks uit of cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind en vraagt deze aan indien van toepassing.


 

Diverse tegemoetkomingen

De diverse tegemoetkomingen waar een cliënt recht op kan hebben, zijn in principe voor de cliënt en kunnen aan cliënt worden uitgekeerd zodra het op de beheerrekening is ontvangen.

Maar in geval dat er schulden zijn kunnen deze tegemoetkomingen ingezet worden voor de schulden, als het doel van deze tegemoetkomingen dat niet in de weg staat.


 
Kinderbijslag

De kinderbijslag is in principe voor de cliënt en kan aan cliënt worden uitgekeerd zodra het op de beheerrekening is ontvangen. Maar het kan zijn dat de kinderbijslag ingezet moet worden als het budget van cliënt niet stabiel is en daardoor de primaire vasten lasten van cliënt niet betaald kunnen worden.


 

Belangenverstrengeling

Elke werknemer dient bij indiensttreding de overeenkomst “verklaring m.b.t. belangen(verstrengeling)” te ondertekenen. Jaarlijks zal deze geüpdatet worden.


 
Klachten

Indien cliënt een klacht of bezwaar heeft, verwijst Oranje Bewindvoering hier door naar het klachtenreglement van Oranje Bewindvoering. De meest recente versie is te vinden op oranjebewindvoering.nl. In het klachtenreglement is te lezen hoe bezwaren en klachten kunnen worden ingediend en hoe Oranje Bewindvoering daarmee omgaat.

Alle klachten worden als een contact bijgehouden in Onview, maar daarnaast wordt van elke klacht een dossier aangelegd, met daarin in ieder geval:

 • Een afschrift van de klacht, gedateerd;

 • Een afschrift van Oranje Bewindvoering;

 • Een afschrift van alle correspondentie met eventueel ingeschakelde derde partijen.

Een totaaltelling van alle klachten wordt afzonderlijk bijgehouden met daarin onderscheid naar:

 • Het aantal klachten dat gedurende het jaar is ingediend;

 • Het aantal klachten dat gedurende het jaar binnen 6 weken is afgehandeld;

 • Het aantal klachten dat gedurende het jaar gegrond is verklaard.

Oranje Bewindvoering adviseert de cliënt dan ook de meest recente versie van de algemene voorwaarden, de gedragscode en de werkprocessen goed door te lezen, die te vinden zijn op de website: oranjebewindvoering.nl

 

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de meest recente versie is te vinden op de website: oranjebewindvoering.nl

 

Beëindigen of wijziging beschermingsbewind 

Over het algemeen wordt beschermingsbewind voor onbepaalde tijd aangegaan. Het beschermingsbewind bij het Oranje Bewindvoering kan echter op een aantal manieren eindigen:

 

 • Wanneer cliënt overlijdt;

 • Wanneer het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele;

 • Wanneer cliënt een andere bewindvoerder wil. Cliënt dient dan zelf een verzoek neer te leggen bij de rechtbank en zal een andere bewindvoerder moeten benaderen die het wil overnemen. Deze dient dan met een bereidverklaring te komen;

 • Op verzoek van cliënt kan het beschermingsbewind worden opgeheven bij de kantonrechter. Cliënt moet dan wel aantonen dat hij het voortaan zelf weer kan. Het kan zijn dat cliënt hiervoor opnieuw een deskundigheidsverklaring moet overhandigen. Indien de bewindvoerder ook vindt dat cliënt het zelf weer kan zal het opheffen van het beschermingsbewind voorspoediger verlopen;

 • Op verzoek van de bewindvoerder kan hij het kantongerecht vragen om ontslag, als de relatie en of vertrouwensband dusdanig beschadigd is, dat herstel niet meer mogelijk is.

Bij beëindiging van het beschermingsbewind worden de beheer- en leefgeldrekeningen omgezet naar privérekeningen met een eigen pas. Afhankelijk van de verwerkingssnelheid van de bank zal dit enige weken, na de beëindiging van het bewind, in beslag gaan nemen.

Bij beëindiging wordt door Oranje Bewindvoering een eindrekening en verantwoording opgemaakt, die naar de rechtbank wordt gestuurd en door cliënt dienen te worden ondertekend. Indien er sprake is van een wijziging van bewindvoerder, dan zal deze ook moeten tekenen voor akkoord. Indien sprake is van een wijziging van bewindvoering zullen met de nieuwe bewindvoerder op maat gemaakte afspraken volgen om de overname goed te laten verlopen. Bij beëindiging of wijziging beschermingsbewind worden alle instanties aangeschreven en op de hoogte gebracht van de beëindiging of wijziging van het beschermingsbewind.

 

Terug naar zelfredzaamheid

Wanneer de bewindvoerder cliënt zelf weer in staat acht zijn financiën te gaan regelen en de cliënt wil dit, dan gaat Oranje Bewindvoering samen met cliënt naar de ABN AMRO om te vragen of cliënt weer mag telebankieren op zijn leefgeldrekening of eventuele andere bankrekening.

In langzame stappen wordt cliënt dan de kans geboden om zelf weer zorg te dragen voor de betalingen van zijn vaste lasten.

Cliënt moet hieraan vooraf aangetoond hebben dat hij kan omgaan met leefgeld dat hij maandelijks op de leefgeldrekening heeft ontvangen. Is dit een paar maanden goed gegaan, dan wordt er een vervolgstap gezet, zoals bijvoorbeeld het betalen van de huur en de telefoonnota's.

Cliënt wordt geleerd om zelf een budgetplan op te stellen en bij te houden. Indien mogelijk wordt gekeken of cliënt deel kan nemen aan een cursus budgetbegeleiding.


 
Bereikbaarheid

Oranje Bewindvoering is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur, daarbuiten en in de weekenden in noodgevallen. Beide mobiele telefoonnummers van de bewindvoerders dienen als noodnummer. Indien cliënt de bewindvoerder telefonisch niet te spreken krijgt, kan cliënt een boodschap inspreken op de voice mail en dan belt de bewindvoerder de cliënt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur.

Oranje Bewindvoering heeft geen kantoor waar cliënt de bewindvoerder kan opzoeken. De bewindvoerder zal indien noodzakelijk bij cliënt langs komen voor een extra huisbezoek. Het meeste contact heeft cliënt met de bewindvoerder via de telefoon, mail of per post.

Minstens één maal per jaar zal de bewindvoerder op huisbezoek komen bij cliënt. Oranje Bewindvoering kiest er mogelijk voor om dit samen te laten vallen met de rekening en verantwoording die cliënt moet ondertekenen.


 

Afwezigheid en vervanging

Beide directieleden zijn bewindvoerder, momenteel is er nog geen personeel in dienst. Bij kortstondige afwezigheid (bijv. ziekte en verlof) zullen de taken overgenomen worden door de andere bewindvoerder.

Vakanties worden onderling afgestemd. 1 van de 2 bewindvoerders van Oranje Bewindvoering zal dan ook altijd zoals bovenstaand is beschreven volgens “bereikbaarheid” aanwezig zijn, wij hebben altijd een bewindvoerder aanwezig.

bottom of page